Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Nieuwe Meesters
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Nieuwe Meesters bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Nieuwe Meesters worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Nieuwe Meesters;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Nieuwe Meesters en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Nieuwe Meesters

 

Nieuwe Meesters

Kemphaanstraat 35

1911 XA, Uitgeest, Nederland
0031(0)610388381

Info@nieuwemeesters.com

KvK-nummer: 90602560

Btw-identificatienummer: NL004833347B85

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nieuwe Meesters en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Nieuwe Meesters voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Nieuwe Meesters zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Nieuwe Meesters verwerpt nadrukkelijk eventueel door de consument van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Het aanbod van de Nieuwe Meesters is vrijblijvend en kan op ieder moment door de ondernemer worden ingetrokken. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn indien van toepassing inclusief btw of met marge regeling. De ondernemer spant zich in om bij gebruik van een website waarop zijn producten worden aangeboden, de website bij te houden en reeds verkochte producten hiervan te verwijderen. Indien echter de klant een aanbod heeft aanvaard, terwijl deze eerder door een ander is aanvaard, dan komt er tussen de ondernemer en de klant géén overeenkomst tot stand.
Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Nieuwe Meesters gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nieuwe Meesters niet.
Nieuwe Meesters bied gebruikte producten aan. Alle artikelen van Nieuwe Meesters kunnen gebruikssporen bevatten. Niet alle gebruikerssporen en/of gebreken zullen specifiek worden benoemd, (extra details kunnen altijd worden opgevraagd bij Nieuwe Meesters) Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel verkeerd.
Sommigen producten in de categorie verlichting zullen niet aan de huidige veiligheidsregels voldoen vanwege de originele bedrading en fitting. Consument word daarom aangeraden een erkend elektricien te raadplegen voor installatie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat Nieuwe Meesters de aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden bevestigd heeft.
Indien de consument het vrijblijvende aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt de overeenkomst tot stand na bevestiging van Nieuwe Meesters.
Nieuwe Meesters kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Nieuwe Meesters zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
Zakelijke klanten en klanten buiten de Europese Unie hebben geen Herroepingsrecht.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Nieuwe Meesters mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Nieuwe Meesters hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Nieuwe Meesters.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Nieuwe Meesters.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Nieuwe Meesters verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
De consument draagt het risico van het terugzenden van het product.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Nieuwe Meesters bij herroeping

Als Nieuwe Meesters de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
Nieuwe Meesters vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Nieuwe Meesters in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Nieuwe Meesters mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
Nieuwe Meesters gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Nieuwe Meesters de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Nieuwe Meesters geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Nieuwe Meesters worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Nieuwe Meesters de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 

Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan Nieuwe Meesters producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Nieuwe Meesters geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Nieuwe Meesters dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Nieuwe Meesters blijft eigenaarvan de aan Consument verkochte zaken, zolang de afnemer de koopprijs en hetgeen eventueel meer is verschuldigd, niet volledig is betaald.

 

Artikel 12 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
1. De door de ondernemer afgeleverde producten of verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

De consument zal houten producten plaatsen in een ruimte met een luchtvochtigheid tussen de 55% en de 70%. Indien een consument dit verzuimt, dan kunnen de houten producten hierdoor onder meer krimpen, uitzetten of scheuren. Deze gevolgen zijn in dat geval voor rekening en risico van de klant.
De houten producten zijn indien noodzakelijk door de ondernemer behandelt tegen houtworm. Omdat deze behandeling niet kan garanderen dat het product bij verkoop houtwormvrij is en blijft, zijn de gevolgen van eventuele schade door houtworm aan het product voor rekening van de klant.
De ondernemer is tegenover de consument uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst (directe schade)

tot een maximum dat gelijk is aan de verkoopprijs van het product of de vergoeding voor de dienst per

jaar, tenzij er aan de zijde van de ondernemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De

ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de consument.

Indien de ondernemer op de locatie van de consument werkzaamheden dient te verrichten ten behoeve van onder meer het installeren van producten, dan draagt de consument zorg voor een veilige werkomgeving en zal hij alle instructies van de ondernemer die hiermee verband houden zorgvuldig opvolgen.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt
Nieuwe Meesters zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Nieuwe Meesters geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval niet het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of het recht op eventuele schadevergoeding.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nieuwe Meesters tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Nieuwe Meesters bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 14 – Betaling

Alle artikelen dienen volledig betaald te zijn voordat ze worden opgehaald of de artikelen op transport gaan naar de consument of zakelijk klant tenzij anders overeengekomen.
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Nieuwe Meesters te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij Nieuwe Meesters is gewezen op de te late betaling en Nieuwe Meesters de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Nieuwe Meesters gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Nieuwe Meesters kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Nieuwe Meesters beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig met hoge kwaliteit foto’s van de gesloten verpakking bij aflevering en het product met duidelijke omschrijving worden ingediend bij Nieuwe Meesters.
Bij Nieuwe Meesters ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nieuwe Meesters binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient Nieuwe Meesters in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Nieuwe Meesters en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Nieuwe Meesters

Nieuwe schilderijen van Oude Meesters 

 

Geïnspireerd op het meesterwerk ‘Het Meisje met de Parel’ van Johannes Vermeer ontstond dit digitale schilderij genaamd ‘Steampunk Meisje met de Parel”.

Steampunk Meisje met de Parel
hing een week lang in Het Mauritshuis, in de Vermeerzaal, op de plek waar normaal het echte schilderij hangt als onderdeel van de #mygirlwithagirl challenge.

Steampunk Meisje met de Parel #mygirlwithapearl Mauritshuis

Steampunk Meisje met de Parel” in het Mauritshuis

https://www.mauritshuis.nl/en/what-s-on/mauritshuis-at-home/mygirlwithapearl/

Het Mauritshuis deed een oproep: creëer jouw eigen Meisje – geïnspireerd op het meesterwerk uit 1665 van Vermeer – en maak kans om tijdens haar afwezigheid op háár plek te hangen.

Uit maar liefst 3.482 Meisjes werden 170 creaties vanuit de hele wereld geselecteerd, zo ook mijn Steampunk Meisje met de Parel. Gedurende 17 weken werden een week lang wekelijks 10 werken getoond via een digitaal scherm dat in een 3D print van de 17e eeuwse lijst was gemonteerd.

https://www.instagram.com/mygirlwithapearl/
My Girl with a Pearl - Mauritshuis
schilderij Steampunk Meisje met de Parel in het Mauritshuis
Eigen Meisjes met Parels - #mygirlwithapearl - Mauritshuis
Meisje met de Parel - Eigen Meisjes met Parels - #mygirlwithapearl

Ik maakte mijn Steampunk Meisje met de Parel allereerst met AI (artificial intelligence). Het eindresultaat is samengesteld uit een heel aantal AI renders en via Photoshop en Illustrator tot een geheel gemaakt. Een heel aantal details is met de hand getekend en ook via Photoshop aan het geheel toegevoegd.

Kortom mijn Steampunk schilderij is een digitaal schilderij.

Wat is Steampunk?

Steampunk is een subgenre van fantasie of speculatieve fictie. De term verwijst naar verhalen die zich afspelen in een tijd dat stoomkracht nog de primaire krachtbron was (meestal de 19e eeuw). Daarbij bevatten deze verhalen elementen van sciencefiction of fantasie zoals futuristische uitvindingen en machines, of echt bestaande machines (zoals computers) die veel eerder worden uitgevonden dan in werkelijkheid.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Steampunk
Steampunk Meisje met de Parel, schilderij in Steampunk-stijl

Afdruk op aluminium van schilderij “Steampunk Meisje met de Parel”

Aluminium dibond is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Dit soort is 3 mm dik en bestaat uit 2 lagen aluminium met daartussen een harde kern van polyethyleen. Aluminium dibond heeft een witte matte afwerking waarop geprint wordt.

Dikte: 3mm Gewicht: 4317 g/m2

Dikte: 3mm Gewicht: 4317 g/m2

Naast aluminium zijn er nog tal van andere afdrukmogelijkheden, zoals canvas, forex of  acrylglas.

Meer weten? Vraag hier een prijsopgave

Steampunk Meisje met de Parel, schilderij in Steampunk-stijl
schilderij Steampunk Meisje met de Parel aan de muur
Steampunk Meisje met de Parel #mygirlwithapearl Mauritshuis
schilderij Steampunk Meisje met de Parel aan de muur
schilderij Steampunk Meisje met de Parel aan de muur